ADRACO ApS

CVR nummer 35210911
Selskabsstatus Under Tvangsopløsning
Selskabsform Anpartsselskab
Navn ADRACO ApS
Adresse Nysøvænget 3
4690 Haslev
Danmark
Kort Se på Google Maps
Stiftelsesdato 01-04-2013
Stiftere Anne-Dorthe Hjort Andersen og Jens Rolf Rudas Andreasen
Seneste vedtægtsændringsdato 29-05-2019
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsabsår 01-04-2013 - 31-12-2013
Senest offentliggjorte regnskab 30-05-2019
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital kr. 80.000,00
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Selskabet tegnes af 1 direktør.
Formål Selskabets formål er Vedtægter for selskabet Adraco ApS Nysøvænget 3, Terslev 4690 Haslev 1. Selskabets navn Selskabets navn er Adraco ApS. 2. Selskabets formål Selskabets formål er at drive handel og transport samt hermed beslægtet virksomhed. 3. Selskabskapitalen Selskabets anpartskapital er DKK 80.000,00, skriver kroner otti tusinde 00/100, fordelt på en eller flere anparter á DKK 1.000,00 eller multipla heraf. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, jf. nedenfor pkt. 5, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navn og adresse samt anparternes størrelse. 4. Særlige rettigheder Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. 5. Ejerbog I ejerbogen noteres navn, adresse og eventuelle cvr.nr. på alle anpartshavere samt størrelsen af deres anparter og eventuelle panthavere. Desuden noteres dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af anparterne samt eventuelle stemmerettigheder, der er knyttet til anparterne. For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor selskabet foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som erhververen. Selskabet kan betinge noteringen i ejerbogen af, at erhververen dokumenterer sin ret. Noteringen i ejerbogen skal dateres. 6. Ledelse Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet ledes af en direktion på én eller flere direktører. 7. Tegningsregel Selskabet tegnes af én direktør alene. 8. Generalforsamling Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver enkelt anpartshaver. Indkaldelse sendes til de anpartshavere, der er noteret i ejerbogen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Direktionens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af direktion. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 9. Stemmeret og repræsentation På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på DKK 1.000,00 én stemme. Fuldmagt kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, med mindre selskabsloven foreskriver anden majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller opløsning af selskabet kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer i øvrigt i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 10. Revision Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for et år ad gangen. 11. Årsrapport og regnskabsår Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 18. marts 2013 til den 31. december 2013. Som stiftere: 18. marts 2013 Anne-Dorthe Hjort Andersen og Rolf Andreasen Selskabets formål er at drive handel og transport samt hermed beslægtet virksomhed.
Antal ansatte 0 Pr. år
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere