1cy, Viffertsholms Hgd.s Tvedskov, Solbjerg, pr. 24-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1cy, Viffertsholms Hgd.s Tvedskov, Solbjerg

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

44d, Als Overdrev, Als

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

38c, Als Overdrev, Als

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

4, Als Overdrev, Als

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

26c, Als Overdrev, Als

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

24a, Als Overdrev, Als Vandkærvej

Adresse

24
9560 Hadsund

37b, Als Overdrev, Als

Adresse

Vandkærvej 24
9560 Hadsund

Tinglyst areal 90,1159 ha, heraf vej 3.361 m² - fredskovsareal 43.000 m² noteret af matr. nr. 37 b Als Overdrev, Als.

Ejendommen har været drevet sammen med hovedejendommen, Korupvej 131, 9560 Hadsund, og 3 bygningsløse landbrugsejendomme, Kærvej 52, 9560 Hadsund, Hadsundvej 81, 9560 Hadsund, og matr. nr. 55 c Als Overdrev, Als.

Ejendommen er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Ældre stuehus, der ikke har været beboet i flere år, bebygget areal iflg. BBR 96 m² (samlet boligareal 146 m²), opført i 1930.

Der medfølger ingen hårde hvidevarer.

Ejendommen opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr.

Stuehusets afløb er ifølge BBR/ejendomsdatarapport mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse er oplyst ikke påkrævet).

Ejendommen sælges uden besætning.

De for nedenfor anførte bygninger anførte arealer og opførelsesår er iflg. BBR-ejermeddelelsen.

Staldbygning til svinehold - letbeton (lette bloksten, gasbeton), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 297 m² 1964.

Staldbygning til svinehold, letbeton (lette bloksten, gasbeton), metalplader (bølge-blik, aluminium, o. lign.) 396 m² 1973.

Ladebygning, mursten (tegl, kalksten, cementsten), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 126 m² 1980.

Maskinhus, andet materiale, metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) 113 m² 1960.

Maskinhus, andet materiale, metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) 180 m² 1965.

Maskinhus, andet materiale, metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) 100 m² 1957.

Maskinhus, metalplader, fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 466 m² 1988.

Gyllebeholder fra 2000 med kap. på 3.000 m³, sidst kontrolleret i 2010.

Gyllebeholder fra 1983 med kap. på 750 m³, sidst kontrolleret i 2010.

Gyllebeholderne skal kontrolleres hvert 5. år, da de er beliggende mindre end 100 m til vandløb, og begge gyllebeholdere skal kontrolleres før yderligere drift. Beholderkontrol er således nødvendigt for lovlig benyttelse.

Kornsiloer med rumindhold iht. oplysning i BBR registeret henholdsvis 903 m³ og 428 m³ er p.t. ikke funktionsdygtig, kræver investering.

Tekniske anlæg iflg. BBR
Olietank over terræn, udendørs, etableringsår: 2004/1.500 L
Driftsstatus i henhold til BBR: i drift – typegodkendelsesnr. 51-5023. Tankattest foreligger.

Gyllebeholder - etableringsår: 1985 - størrelse: 750 m³

Gyllebeholder - etableringsår: 2001 - størrelse: 3.000 m³.

Et evt. myndighedskrav om sløjfning af olietank iht. gældende olietankbekendtgørelse samt krav om sløjfning af øvrige på ejendommen værende anlæg samt enhver tænkelig anden installation, er sælger/konkursboet uvedkommende, og auktionskøber afholder selv diverse omkostninger herved, idet salg på tvangsauktion sker uden ansvar for fejl og mangler for sælger.

Der medfølger ingen maskiner eller andet løsøre.

Der medfølger ingen beholdninger af nogen art.

På auktionsdatoen er alle til- og bortforpagtninger ophørt.

Der er på ejendommen en vandskade i kælderen, som er anmeldt til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet ønsker skaden nærmere undersøgt for at vurdere forsikringsdækning. Såfremt forsikringsselskabet dækker vandskaden, indtræder auktionskøber i forsikringsdækningen. Ejendommen overtages af auktionskøber med vandskaden.

Jagtret – er fri for auktionskøber.

Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af rettighedshaver.

Der er ansøgt om EU tilskud til ca. 168 ha i 2018, heraf ca. 28,7 ha lagt i brak (primært græsarealer) som tilfalder konkursboet.

Markplaner, sædskifteoversigt, gødningsregnskaber m.v. er vedlagt salgsopstillingen.

Der forefindes flyvehavre og bjørneklo på ejendommens jorder.

Konkursboet har tilsået 129,44 ha af ejendommens jorder med vinterhvede og vinterbyg.

Markplan for 2019 er under udarbejdelse hos konkursboets planteavlskonsulent.

Gødningsregnskab pr. auktionsdagen indberettes af konkursboet.

Ifølge oplysning fra Mariagerfjord Kommunen er der tilladt dyrehold på 1.500 slagtesvin (32-107) svarende til 41,6 DE, fastsat ved tilsyn i 2000 (Hadsund Kommune). Sælger/konkursboet indestår ikke for at den nævnte miljøgodkendelse er udnyttet og stadig består, og auktionskøber må påregne, at der skal søges fornyet tilladelse til dyrehold.

Mariagerfjord Kommune har foretaget miljøtilsyn på ejendommen den 13.12.2018 og rapport for Vandkærvej 24 er vedlagt salgsopstillingen. Auktionskøber indtræder i opfyldelse af miljømyndighedens indskærpelse af, evt. fjernelse eller indrykning af pumperør over gyllebeholderne, etablering af funktionsdygtige alarmer på begge gyllebeholdere samt beholderkontrol af begge gyllebeholdere, idet fristen for opfyldelse af forholdene af konkursboet er begæret udsat. Ny frist herfor er endnu ikke modtaget.

Salgsopstilling er tilgængelig på tvangsauktioner.dk

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 15400000, heraf grundværdi kr. 2942000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jens Martin Werner under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jens Martin Werner under konkurs v/kurator, advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


12.02.2019 kl. 13:00
Retten i Aalborg
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Anni Hansen på e-mail ah@haugaardbraad.dk med oplysning om sags nr. 64531/ah senest 01.02.2019.

Retskreds

Aalborg
Sagsnummer: AS 16-493/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.