3c, Alstedgård, Ø. Nykirke, pr. 10-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3c, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

3e, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

4n, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

4b, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

5f, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

19a, Kandborg, Tørring

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

29b, Stovgård Hgd., Tørring

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

21d, Vonge by, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

4l, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

3b, Alstedgård, Ø. Nykirke

Adresse

Grejsdalsvej 7
7173 Vonge

Planteavlsbrug med stalde til smågrise/slagtesvin.

Ejendommen Grejsdalsvej 7, 7173 Vonge består af matr. nr. 3 c, 3 e, 3 b, 4 b, 4 l, 5 f og 4 n Alstedgård, Ø. Nykirke, samt matr. nr. 21 d Vonge by, Ø. Nykirke, matr. nr. 19 a Kandborg, Tørring og matr. nr. 29 b Stovgård Hgd., Tørring.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, og det samlede areal udgør 108,4383 ha, heraf vej 3.470 m².

Ejendommen forsynes fra egen vandboring (enkeltindvindingsanlæg). Der er ikke foretaget analyse af vandet, og der er ingen oplysninger om vandets kvalitet.

Ejendommens afløbsforhold er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet).

Bygning nr. 1 - anneks (tidligere bolig)

Stuehuset er udlejet på mundtlig lejeaftale, som er opsagt til udløb pr. 01.12.2019.

Det samlede boligareal udgør ifølge BBR 128 m², heraf 112 m² i stueplan og udnyttet tagetage 16 m². Ejendommen fremstår ikke egnet til beboelse, og det er noteret i BBR, at ejendommen siden 20.03.1987 ikke har været anvendt til beboelse, hvilket ikke stemmer med de faktiske forhold.

Bygningen er opført i 1849 i hvidpudsede mursten med tag af fibercement.

Bygningen opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: Ingen.

Bygning nr. 9 - stuehus

Stuehuset er udlejet på en tidsbegrænset lejekontrakt frem til 30.11.2019.

Det samlede boligareal udgør 293 m², fordelt på to plan. Heraf 100 m² udnyttet tagetage.

Stuehuset er opført i 1986 i røde mursten med tagdækning af rødt tegl.

Grundplan er indrettet med entré, køkken/alrum, stue, værelse, badeværelse.

1. sal er indrettet med flere værelser og god plads til børnefamilier.

Stuehuset opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: Ingen (tilhører lejer).

Bygning nr. 2 - staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 380 m². Staldbygningen er opført i 1976.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Bygningen opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Bygning nr. 3 - garage

Opført i 1966 med et areal på 15 m².

Ingen opvarmning.

Bygning nr. 4 - Maskinhus/garage (staldbygning uden nærmere specifkation)

Det bebyggede areal udgør 371 m². Staldbygningen er opført i 1978.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Bygningen opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Bygning nr. 5 - staldbygning til svinehold.

Det bebyggede areal udgør 548 m². Opført i 1980. Til- og ombygget i 1996.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Bygningen opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Bygning nr. 6 - staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 222 m². Stalden er opført i 1976 og til-/ombygget i 1983.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Bygningen opvarmes med centralvarme fra halmfyr som energikilde.

Bygning nr. 7 - staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 364 m². Stalden er opført i 1977.

Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af metalplader.

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 8 - maskinhus/garage

Det bebyggede areal udgør 408 m². Bygningen er opført i 1982.

Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af metalplader.

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 9 - maskinhus

Det bebyggede areal udgør 408 m². Bygningen er opført i 1982.

Bygningen er opført i andet materiale med tagdækning af metalplader.

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 10 - Lade til halm, hø m.v.

Det bebyggede areal udgør 318 m². Bygningen er opført i 1994.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 11 - Staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 234 m². Bygningen er opført i 1994 og til-og ombygget i 1995.

Bygningen er opført i letbeton med tagdækning af fibercement.

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 12 - carport

Opført i 1995 med et areal på 65 m². Yderbeklædning i træ.

Bygning nr. 13 - staldbygning til svinehold sammenbygget med bygning 5

Opført i 1997 med et areal på 172 m².

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Der er ingen varmeinstallation.

Gylleanlæg

Der er 3 gyllebeholdere på henholdsvis:

420 m³ fra 1980, kontrolleret i 1998, 1.973 m³ fra 1991, beholderkontrol fra 05.11.2012 foreligger. 3.000 m³ fra 2001, beholderkontrol fra 05.11.2012 foreligger. Ifølge notat til tilsynsbrev af 20.12.2018 er der etableret dykket indløb på gyllebeholder 1.973 m³ og 3.000 m³, men der mangler underskrevet kloakattest fra en autoriseret kloakmester.

Olietanke

Der er ifølge BBR 3 olietanke (anlæg 1, 2 og 3), hvoraf de sidste to er etableret i henholdsvis 1988 og 2000. Der foreligger ikke tankattest.

Der foreligger dokument vedrørende afblænding af en underjordisk tank fra 1966. Tanken fremgår ikke i BBR.

Kornsiloer

Der er ifølge BBR 4 kornsiloer (anlæg 4, 5, 6, og 7) - alle etableret i 2014. Tilladelse til etablering dateret 06.08.2014 foreligger.

Der medfølger ingen beholdninger, driftsmateriel og maskiner.

Jorden er bortforpagtet frem til 31.12.2019 på en mundtlig aftale. Ejendommen opråbes med respekt af forpagtningsaftalen, idet det kan oplyses at forpagter på alle marker med har færdiggjort høsten og sit arbejde på jorden. Efterafgrøder kan fjernes af køber efter den 27.10.2019. Forpagtningsafgiften tilfalder sælger.

Støtteberettiget areal iflg. markkort udgør 99,19 ha, markerne 160-0, 160-1, 161-1, 162-0, 162-1, 163-0, 163-1, 164-0, 164-1, 164-2, 165-0, 166-0.

Af det støtteberettigede areal er 1,13 ha omfattet af permanent græs registrering og 0,85 registreret som MFO-brak og 1,5 ha tilplantet med jordbær.

Arealet med jordbær er beliggende bag gyllebeholderen på mark 160-0, og har været bortforpagtet for 2019. Aftalen er ligesom de øvrige forpagtningsaftaler opsagt pr. 31.12.2019. Forpagter har været Hans Nielsen, som og er lejer i stuehuset.

Betalingsrettigheder svarende til 99,19 ha er ikke omfattet af ejendommens pant jf. tinglysningslovens § 37 og § 38, hvorfor de allerede af den grund ikke er omfattet af auktionen.

Betalingsrettighederne indgår således ikke i budsummen men kan eventuelt tilkøbes særskilt. Købesum for betalingsrettighederne udgør kr. 99.190,00. Det er nødvendigt, at auktionskøber allerede under auktionen tager stilling til, hvorvidt betalingsrettighederne ønskes tilkøbt, idet de ellers vil blive realiseret på anden vis.

Det bemærkes, at betalingsrettighederne alene kan købes samlet.

De 99,19 ha betalingsrettigheder fordeler sig som følger:

Antal Type Ha pr. rettighed Støtte/værdi pr. ha i kr. Pålydende værdi i kr.

99,19 Alm. 1.259,25 kr. 125.030,93

Handelsværdi kr. 99.190,00

Gødningsregnskab og sprøjtejournal

Da jorden har været bortforpagtet i 2019 er gødningsregnskab for gødningsåret 2018/2019 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på gødningsregnskabet 2019/2020 pr. auktionsdagen.

Da jorden har været bortforpagtet i 2018 er sprøjtejournal for høståret 2019 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på sprøjtejournal for høståret 2019 pr. auktionsdagen.

Vandingstilladelser.

Der er den 09.07.2015 givet tilladelse til at indvinde 28.000 m³ vand til markvanding, Tilladelsen skal fornyes i 2020. Sælger er ikke bekendt med om boringen, pumpe m.v. er funktionsdygtig.

Lejeforhold

Jagtlejekontrakt med Niels Torbensen gældende fem år fra 01.05.2018. Kontrakten kan efter sælgers opfattelse opsiges af køber i forbindelse med købet af ejendommen, jf. mailkorrespondance af 23.05.2019.

Tidsbegrænset lejekontrakt med Hans Nielsen vedrørende stuehus - tidbegrænset med udløb pr. 30.11.2019.

Mundtlig lejeaftale med Karl Hansen vedrørende anneks - opsagt til fraflytning pr. 01.12.2019.

Ejendommen opråbes med respekt af de utinglyste aftaler vedrørende leje.

Miljøforhold

Der er i forbindelse med miljøtilsyn den 26.09.2017 oplyst følgende produktionstilladelse:

Slagtesvin (32 - 107 kg) 6.158 stk. og smågrise (25 - 32 kg) 12.200 stk., svarende til 174,52 DE.

Ejendommens dyrehold er afmeldt i marts 2019.

En auktionskøber, der påtænker at opstarte husdyrproduktion på ejendommen, må påregne ny ansøgning om miljøgodkendelse.

Fremvisning af ejendommen finder sted torsdag, den 24.10.2019 kl. 11.00. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 76115424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre samt besigtigelse. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato.

Tvangsauktionen er ikke momspligtig, og da der bliver tale om en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, tillægges rekvirentsalæret ej heller moms.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6810.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 4.961.300, heraf grundværdi kr. 18.300.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Niels Vinkel Nielsen under konkurs v/kurator, advokat Corna Levin Munch

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/advokat Corna Levin Munch
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Auktionsbekendtgører

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-31 kl. 09:20
Retten i Kolding
Mødelokale H, 1. sal
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6810

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen finder sted torsdag den 24.10.2019 kl. 11.00. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 76115424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Retskreds

AS 368/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.