15av, Sig by, Thorstrup, pr. 11-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

15av, Sig by, Thorstrup

Adresse

Askærgårdvej 52
6800 Varde

15k, Sig by, Thorstrup

Adresse

Askærgårdvej 52
6800 Varde

12n, Sig by, Thorstrup

Adresse

Askærgårdvej 52
6800 Varde

12o, Sig by, Thorstrup

Adresse

Askærgårdvej 52
6800 Varde

Tinglyst areal 297.542 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en tidligere selvstændig malkekvægsejendom, der de senere år har indgået i samdrift med to andre ejendomme, hvor Askærgårdvej 52 har fungeret som kvieejendommen.

Stuehuset (bygning 1 iht. BBR) er opført i 1965 i røde mursten, eternittag, termoruder og med gulve i henholdsvis træ, beton/tæpper og træfiner. Stuehuset har været udlejet indtil 31.01.2020. Varmeforsyning via varmegenvinding og delvis via elgulvvarme.

Stuehuset er registreret med et bebygget areal på 112 m² og (delvist) udnyttet tagetage på 50 m²,

Stuehuset er i to plan. Der er fra gårdspladsen to indgange og en bagindgang.

Via bagindgangen er der adgang til disponibelt rum inkl. installeret toilet (men ikke i brug). Hos seneste lejer har rummet fungeret som depotrum. Fra baggangen er der også direkte adgang til gammel stald (bygning 2) og adgang til disponibelt rum/vaskerum, hvorfra der er adgang til køkken, indgang 1 fra gårdspladsen og badeværelse. Køkkenet står i direkte forbindelse med u-formet stue og mindre forgang – indgang 2. Fra stuen ved indgang 2 er der opgang til første salg, der består af disponibelt rum, et større værelse til venstre for trappen og to mindre værelser til højre for trappen.

I badeværelse, køkken og toilet er der gulvvarme. I køkkenet er der installeret emhætte af mrk. Gorenje, induktionskomfur af mrk. Bosch, opvaskemaskine af mrk. Bosch, køleskab af mrk. Zenz. Mikrobølgeovn er aktuelt placeret i disponibelt rum ved baggangen.

Tidligere lejer oplyser, at der har været udfordringer med vandafledning fra stuehuset ved anvendelse af badeværelse/toilettet.

Varmeforsyningen skete tidligere (da der var besætning på ejendommen) via varmegenvinding.

Stald- og ladebygninger er opført i perioden (1900) 1954 – 2000. Ifølge BBR-meddelelsen er der registreret nybyggeri i 2015. Det er ikke 100% klarlagt, hvad denne byggesag relaterer sig til. Der har været flere byggesager, og der har også under den forudgående bobehandling været gennemført besigtigelse af bygningerne fra bygningsmyndigheden i Varde Kommune. Den bygningssag, der har givet anledning til arbejde under boperioden, har været færdigopførelse af ”beskyttelsesmur” omkring ensilagepladsen.

Gammel stald (bygning 2 iht. BBR) har tidligere været anvendt til opstaldning af kreaturer, umiddelbart med plads til 32 kreaturer. Aktuelt henstår gammel stald uden inventar, og seneste lejer har anvendt halvdelen af stalden til opstaldning af heste. Bygningen er opført i røde sten med eternittag.

Gammel lade (bygning 3 iht. BBR) er oprindeligt opført i 1900, men ombygget i 1985 og har på det seneste været inddraget sammen med bygning 8 (i BBR benævnt dybstrøelsesstald), men reelt fungeret som løsdriftsstald med måtteunderlag. Der er direkte adgang mellem disse bygninger. På det seneste har bygningen været indrettet til kalve – konkret opdelt i tre mindre bokse til hver 15-25 kalve.

Hønsehus (bygning 4 iht. BBR) har givetvis tidligere været en del af en i praksis sammenbygget bygning i forlængelse af oprindelig stald (bygning 1 iht. BBR) og har på det seneste været anvendt som dybstrøelsesstald i forhold til store kalve.

Maskinhus (bygning 5 iht. BBR) er primært indrettet til værksted m.v. Der er konstateret vandindtrængning.

Roehus (bygning nr. 6 iht. BBR) synes at være en del af bygningssættet i forlængelse af oprindelig stald (bygning 2 i BBR). Det er via port fra denne ejendom at der er sket forsyninger med grovfoder til stalden, hvor der til venstre for indkørslen er placeret grovfodertransportør til brug for udfodring med Smart Feeder-anlæg.

Gylletank (bygning 7 iht. BBR) med 698 m³ kapacitet.

Dybstrøelsesstald (benævnt sådan iht. BBR) har reelt ikke været anvendt som dybstrøelsesstald, jf. bemærkningerne ovenfor. Stalden blev bygget i 2000 og indeholder teknikrum med adgang til samtlige stald- og ladebygninger, bortset fra bygning 5 – maskinhus og særskilt beliggende lade på den modsatte side af stuehuset end staldbygningerne. Halm i laden medfølger ikke.

Over for maskinhuset (bygning 4 i BBR) er placeret tre køresiloer til ensilage, hvor der er ensilage i den midterste silo uden garanti for ensilagens kvalitet. Ensilageområdet står delvis under vand.

Der er miljøtilladelse til 40 stk. goldkøer, Jersey og 310 stk. kvieopdræt (6-20 mdr.).

I forbindelse med forudgående rekonstruktionsbehandling er det konstateret, at der har været verserende byggesager, og at der ikke har været fuld overensstemmelse mellem registreringerne i BBR og de faktiske forhold. På denne baggrund er alle arealangivelser anført uden ansvar for disses rigtighed.

Jordtilliggender. Til ejendommen hører 29,7542 ha. Ejendommens jorder har i 2019 været bortforpagtet. Aktuelt er ejendommens jordtilliggender ikke bortforpagtede for dyrkningssæson 2020.

Driftsinventar og driftsmateriel. Ud over sædvanligt driftsinventar og driftsmateriel (§ 38-tilbehør) medfølger ikke maskiner af nogen art, ud over hvad der ovenfor er anført, nemlig grovfodertransportør og Smart Feeder-foderanlæg.

Betalingsrettigheder
Konkursboet ejer ca. 30 betalingsrettigheder, der ifølge særskilt aftale med kurator kan erhverves af auktionskøber.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 1.282.400, heraf grundværdi kr. 6.600.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Konkursboet efter Jan Møllegaard Jensen og Grethe Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet efter Jan Møllegaard Jensen og Grethe Jensen
v/kurator, advokat Jens Paulsen
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Auktionsbekendtgører

Dahl Advoaktpartnerselskab, advokat Jens Paulsen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-05 kl. 13:00
Retten i Esbjerg
Retssal 13, 1. sal
Dokken 1
6700 Esbjerg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Dahl Advokatpartnerselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Esbjerg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Dahl Advokatpartnerselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen vil ske efter forudgående tilmelding til sekretær Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88919241, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest den 25.02.2020 kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Retskreds

AS 299/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.