6a, Lundager by, Lunde, pr. 03-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6a, Lundager by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

3l, Lundtang by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

3m, Lundtang by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

3n, Lundtang by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

3o, Lundtang by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

12, Lundager by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

6a, Lundager by, Lunde

Adresse

Barfredsvej 30
6830 Nørre Nebel

5c, Lundtang by. Lunde

Adresse

Landbrugsejendom uden beboelse
6830 Nørre Nebel

4d, Lundtang by, Lunde

Adresse

Landbrugsejendom uden beboelse
6830 Nørre Nebel

4e, Lundtang by, Lunde

Adresse

Landbrugsejendom uden beboelse
6830 Nørre Nebel

3e, Lundager by, Lunde

Adresse

Landbrugsejendom uden beboelse
6830 Nørre Nebel

Afviklet mælkeproduktionsbedrift med ca. 113 ha støtteberettiget jord.

Bedriften består af 2 ejendomme, beliggende:

1. Barfredsvej 30, 6830 Nørre Nebel, matr. nr. 6 a og 12 Lundager by, Lunde og matr. nr. 3 l, 3 m, 3 n og 3 o Lundtang by, Lunde.

2. Bygningsløs landbrugsejendom, matr. nr. 5 c, 4 d og 4 e Lundtang by, Lunde og matr. nr. 3 e Lundager by, Lunde.

Barfredsvej 30, 6830 Nørre Nebel:
Består af matr. nr. 6 a og 12 Lundager by, Lunde og matr. nr. 3 l, 3 m, 3 n og 3 o Lundtang by, Lunde.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, og det samlede matrikulære areal udgør 71,6008 ha, heraf vej 7.615 m². Af det matrikulære areal er ca. 66 ha støtteberettiget agerjord.

Bygning nr. 1 – stuehus
Stuehuset bebos af skyldnerne og deres børn.

Der er indgået tidsbegrænset lejeaftale vedrørende stuehuset. Lejeaftalen udløber pr. 30.09.2020. Tidsbegrænset lejekontrakt med tillæg er vedlagt salgsopstillingen som bilag.

Det samlede boligareal udgør 200 m², heraf 130 m² i grundplan og 70 m² i udnyttet tagetage.

Stuehuset er opført i 1972. Stuehuset er opført i røde mursten med tagdækning af eternit. Der er termovinduer.

Grundplan er indrettet med bryggers med klinkegulv og installation til vaskemaskine og tørretumbler. Badeværelse med klinkegulv og gulvvarme, bruseniche, håndklædetørrer og badeværelsesarrangement med håndvask. Soveværelse med skabsvæg. Køkken/alrum med trægulv. Kontor med trægulv. Vinkelstue med trægulv.

1. sal er indrettet med fordelingsgang og 4 værelser, opbevaringsrum og toilet med håndvask.

Stuehuset opvarmes med luft/luft varmepumpe. Der er mulighed for centralvarme fra varmepumpe via stald/jordvarme. Der er vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg samt afløbsforhold med nedsivning til sivedræn.

Bygning nr. 2 – Ungdyrstald, mælkerum og værksted
Det bebyggede areal udgør 400 m². Staldbygningen er opført i 1961.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af eternit. Der er ingen varmeinstallation.

Stalden er indrettet til ungdyrstald med henholdsvis spalter og dybstrøelse, hertil kommer værkstedshjørne og mælkerum med mælketank på 7.000 l.

Bygning nr. 4 – Kalvestald
Det bebyggede areal udgør 182 m². Staldbygningen er opført i 1969 og til-/ombygget i 2000.

Bygningen er opført af stålspær med sider af stålplader med tagdækning af eternit. Der er ingen varmeinstallation.

Stalden er indrettet med kalvebokse.

Bygning nr. 6 – Løsdriftsstald
Det bebyggede areal udgør 963 m². Stalden er opført i 1994 og til-/ombygget i 1999.

Bygningen er opført af stålspær med sider af røde mursten og gardiner med tagdækning af eternit. Der er ingen varmeinstallation.

Stalden er indrettet med ca. 97 sengebåse til køer med henholdsvis madrasser og til strøelse samt ca. 36 senge til ungdyr. Fuldspalter og foderbord i midten. I den ene ende er der 2x7 De Laval malkestald.

Bygning nr. 7 – Maskinhus
Det bebyggede areal udgør 607 m². Maskinhuset er opført i 1999.

Bygningen er opført af stålspær med sider af stålplader med tagdækning af eternit. Der er ingen varmeinstallation.

Maskinhuset er indrettet med lagerplads til diverse færdigvarer samt til opbevaring af maskiner.

Anlægsnr. 4 – Dieseltank
Dieseltank på 2.500 l, fabrikeret i 2003 og etableret over terræn i 2017.

Tanken er placeret i maskinhuset.

Gylletanke:
Der er to gylletanke på ejendommen på henholdsvis:

1. 735 m³ fra 1983, lovpligtig kontrolleret i 2013
2. 1.096 m³ fra 1997, lovpligtig kontrolleret i 2018

Begge gylletanke er omfattet af regler om 10 års kontrol.

De lovpligtige beholderkontroller er fremlagt som bilag til salgsopstillingen.

Siloer:
Der er plansiloanlæg til opbevaring af grovfoder samt glasfibersilo til kraftfoder.

Bygningsløs landbrugsejendom:
Består af matr. nr. 5 c, 4 d og 4 e Lundtang by, Lunde og matr. nr. 3 e Lundager By, Lunde.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom uden beboelse og det samlede areal udgør 49,8382 ha, heraf vej 11.087 m². Af det matrikulære areal er ca. 47 ha støtteberettiget agerjord.

Besætning:
Der medfølger inden besætning.

Beholdninger:
Der medfølger ingen beholdninger.

Maskiner:
Der medfølger ingen maskiner.

Driftsmidler:
Følgende driftsmidler er omfattet af tvangsauktionen:

Side by side malkestald fra De Laval 7x14
Mælkekøletank, 7.000 l
Kalvebokse/igloer
Glasfibersilo
Almindeligt staldinventar

Der findes en container på ejendommen, som tilhører Marius Pedersen, hvorfor den ikke er omfattet af auktionen.

Bortforpagtning af ejendommenes jordtilliggender:
Ejendommenes jordtilliggender er bortforpagtet landbrugsmæssigt frem til 31.12.2020.

Se nærmere i forpagtningskontrakt, der er fremlagt som bilag til salgsopstillingen.

Ejendommene opråbes med respekt af forpagtningskontrakten, hvorfor auktionskøber indtræder i forpagtningskontrakten pr. auktionsdagen. Forpagtningsafgift for 2020 fordeles forholdsmæssigt mellem konkursboet og auktionskøber med auktionsdagen som skæringsdag. Auktionskøbers andel af forpagtningsafgiften for 2020 afregnes af konkursboet, når boet har modtaget sidste rate, som forfalder til betaling, når forpagter har modtaget EU-støtte for 2020, forventeligt i december 2020.

Regneeksempel:
Forpagtningsafgift / 365 dage * antal dage fra auktionsdagen til 31.12.2020 = Auktionskøbers andel af forpagtningsindtægten.

Forventeligt ca. kr. 100.000 ved bortsalg på tvangsauktion den 1. oktober 2020.

Gødningsregnskab og sprøjtejournal:
Forpagter sørger for udarbejdelse af gødningsregnskab for gødningsåret 2018/2019, ligesom forpagter laver opgørelse fra 1. august 2020 frem til udløb af forpagtningskontrakten 31. december 2020.

Auktionskøber overtager status på gødningsopgørelsen herefter.

Forpagter sørger for udarbejdelse af sprøjtejournal for høståret 2020. Auktionskøber overtager status ved udløb af forpagtningskontrakten.

Markplan m.v. for 2019:
Konkursboet har bortforpagtet jorden for 2020 og har derfor ikke udarbejdet markplan for 2020.

Konkursboets markplan m.v. for 2019 er vedlagt som bilag til salgsopstillingen. Det bemærkes for god ordens skyld, at ca. 1,05 ha af jorden i 2019 var forpagtet af konkursboet.

Betalingsrettigheder:
Der er 114,61 ha almindelige betalingsrettigheder. Betalingsrettighederne er ikke omfattet af ejendommens pant jf. tinglysningslovens § 37 og § 38, hvorfor de allerede af den grund ikke er omfattet af auktionen.

Betalingsrettighederne indgår således ikke i budsummen men kan eventuelt tilkøbes særskilt. Købesum for betalingsrettighederne udgør kr. 185.000,00. Det er nødvendigt, at auktionskøber allerede under auktionen tager stilling til, hvorvidt betalingsrettighederne ønskes tilkøbt, idet konkursboet i samråd med panthaverne ellers vil realisere betalingsrettighederne på anden vis.

Det bemærkes, at betalingsrettighederne alene kan købes samlet.

De 114,61 ha betalingsrettigheder fordeler sig som det fremgår af oversigt over betalingsrettigheder, der er fremlagt som bilag til salgsopstillingen (indeholder også rettighedsid'er mv.). Det bemærkes, at værdierne for 2020 endnu ikke er endeligt fastsat, de kan derfor ændre sig frem mod udbetalingen 2020.

EU-støtte:
Forpagter har søgt støtte for 2020.

Støtten er ikke omfattet af tvangsauktionen og tilfalder forpagter.

Auktionskøber forpligter sig til at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse, herunder at holde arealerne støtteberettiget resten af støtteåret. Auktionskøber er erstatningsansvarlig, hvis forpagters støtte for 2020 nedsættes grundet købers forhold.

Vandindvindingstilladelse:
Der er ingen boringer til markvanding og hermed heller ingen vandindvindingstilladelser.

Miljøforhold:
Bedriftens miljøgodkendelse er fra 10.03.2015 og giver tilladelse til udvidelse af dyreholdet til 295,61 DE samt tilbygning til løsdriftsstalden, foderbord ved maskinhuset, siloplads mv. Udvidelsen af dyreholdet blev påbegyndt i 2017, men tilbygninger mv. er ikke påbegyndt inden afviklingen. Se Miljøgodkendelse, der udgør et bilag til salgsopstillingen.

På baggrund af den ny husdyrregulering er udnyttelsesfristen i miljøgodkendelsen forlænget til 6 år, det vil sige, at godkendelsen skal være udnyttet og gennemført inden 10.03.2021. Se korrespondance med kommunens bekræftelse, der udgør et bilag til salgsopstillingen.

Der har senest været miljøtilsyn på ejendommene den 07.04.2017. Se tilsynsrapport, der udgør et bilag til salgsopstillingen.

Indskærpelsen fra miljøtilsynet angående overdækning af mødding er efterkommet.

Fremvisning af ejendommen finder sted torsdag den 23.09.2020 kl. 16.00. Tilmelding er påkrævet og kan ske til LE@kirklarsen.dk eller telefon 76115424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre samt besigtigelse. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato.

Moms:
Auktionen vurderes ikke momspligtig jf. momslovens § 8, såfremt auktionskøber er eller bliver momsregistreret ved overdragelsen, eller under alle omstændigheder, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, da der er tale om salg af fast ejendom.

Rekvirentsalæret vurderes ikke momspligtig jf. momslovens § 8, idet det forudsættes, at auktionskøber er eller bliver momsregistreret ved overdragelsen.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7864

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 4.820.800, heraf grundværdi kr. 15.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jannigje Johanna van Lenthe og Derk Frederik van Lenthe under konkurs v/kurator, advokat Corna Levin Munch

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/advokat Corna Levin Munch
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Auktionsbekendtgører

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-10-01 kl. 09:00
Retten i Esbjerg
Retssal 12
Dokken 1
6700 Esbjerg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7864

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges d. 23.09.2020 kl. 16:00. Bemærk, at tilmelding er påkrævet senest kl. 12 dagen inden besigtigelsen. Du skal angive dit navn, tlf.nr. og e-mail.

Retskreds

AS 94/2020 og 95/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.