10f, Solbjerg by, Solbjerg, pr. 10-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

10f, Solbjerg by, Solbjerg

Adresse

Fruerhusvej 22
9574 Bælum

9d, Solbjerg by, Solbjerg

Adresse

Fruerhusvej 22
9574 Bælum

14k, Solbjerg by, Solbjerg

Adresse

Fruerhusvej 22
9574 Bælum

9m, Solbjerg by, Solbjerg

Adresse

Fruerhusvej 22
9574 Bælum

14e, Solbjerg by, Solbjerg

Adresse

Fruerhusvej 22
9574 Bælum

Tinglyst areal 95 ha, 2.419 m², heraf vej 11.220 m².

Det bemærkes, at ejendomsværdien af et areal på 5 ha, 1.006 m², som pr. 02.10.2020 er arealoverført til ejendommen, ikke er medregnet i ejendomsvurderingen, og auktionskøber må påregne en omvurdering og stigning i fremtidig ejendomsskat som følge heraf.

Fruerhusvej 22 har den bedste beliggenhed med den smukkeste udsigt over marker og enge. Det er oprindelig en svineejendom, der gennem årene er tilplantet med juletræer på ca. halvdelen af arealet.

Ejendommen er beliggende i landzone i Rebild Kommune.

Ejendommen er bl.a. beplantet med juletræer som er bortforpagtet.

Ejendommens øvrige dyrkbare arealer er tillige bortforpagtet. Gylletank, kornlager og tørreri er bortforpagtet til planteavler.

Bedriften har et samlet areal på 95 ha, 2.419 m² – heraf vej 11.220 m², og hvor størstedelen ligger pænt samlet omkring ejendommen, samt inden for en kortere afstand er fsva. 43,27 ha bortforpagtet til juletræer og fsva. 40,22 ha bortforpagtet til planteavler.

Bedriften er beliggende mellem Terndrup og Bælum med rige indkøbsmuligheder, daginstitutioner og skoler i Østhimmerland, Rebild Kommune.

Restejendommen er beliggende midt i naturen med sø, hede og skov, hvilket skaber rige muligheder for jagt og utallige naturoplevelser.

Boligen er opført i 1908 på 128 m² i grundplan, men har stået tom de seneste år, og trænger derfor til renovering.

Ejendommen mangler vedligeholdelse gennem de sidste mange år og kræver istandsættelse – men er en ejendom med mange muligheder.

Ejendommen sælges uden besætning.

Nyt ejendomskort udvisende alle arealer er vedlagt bilagsmaterialet

Ejendommen består af følgende:

Stuehus opført i 1908 i 1½ plan med et bebygget areal på 128 m² samt et kælderareal 64 m² iflg. BBR.

Huset er indrettet med entre m/trappe til uudnyttet loft og fordeling til køkken. Adgang til badeværelse fra entre, fra køkken til husets store stue og fra stue adgang til to værelser.

Der medfølger følgende hvidevarer: Blomberg emhætte, Scandomestic komfur, Gorenje køle-/fryseskab og Wah vaskemaskine. Der gives ingen garantier for hvidevarernes funktionsevne.

Ejendommen har været opvarmet med stokerfyr til flis jf. BBR-oplysninger.

Stuehusets afløb er ifølge BBR/ejendomsdatarapport nedsivning til sivedræn.

De nedenfor anførte bygninger, anførte arealer og opførelsesår er iflg. BBR-ejermeddelelsen og uden ansvar for konkursboet/skifteretten og panthaverne.

Bygningsnr. 2
Kostald i mursten og tagdækning med fibercement, herunder asbest – areal 540 m² - opført i 1973/ingen varmekilde.

Bygningsnr. 3
Svine- og ungkvægstald i mursten og tagdækning med fibercement, herunder asbest – areal 112 m² – opført i 1953/ingen varmekilde.

Bygningsnr. 4
Svinestald i mursten og tagdækning med fibercement, herunder asbest – areal 160 m² – opført i 1955/ingen varmekilde.

Bygningsnr. 5
Ungkvæg- svinestald – ydervægge opført i ukendt materiale og tagdækning i metal – areal 220 m² opført i 1890/ingen varmekilde.

Bygningsnr. 6
Maskinhus i letbetonsten og tag i metal – areal 220 m² – opført i 1969/ingen varmekilde.

Siloer, gylletank mv.:

De nedenfor anførte tekniske anlæg er iflg. BBR-ejermeddelelsen og uden ansvar for konkursboet/skifteretten og panthaverne.

Anlægsnr. 4 - silo – over terræn, udendørs
Indhold: korn
Etableringsår: ?
Størrelse: 43

Anlægsnr. 5 – gyllebeholder (se notat herom nedenfor i ”Miljøforhold”)
Etableringsår: 1995
Driftsstatus: i drift
Størrelse: ?

Forsyning:

• Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg – Solbjerg Vandværk/Rebild Forsyning

• Afløb: nedsivning til sivedræn

• Varme: stokerfyr af mrk. Twin Heat – køber må påregne, at dette ikke længere er funktionsdueligt som varmekilde til ejendommen - der gives ingen garanti herfor.

• El: Norlys

Et evt. myndighedskrav om de nævnte eller yderligere registrering af øvrige på ejendommen værende anlæg, herunder i forhold til olietanke, pillefyr, siloer, evt. mødingsanlæg og gyllebeholdere samt enhver tænkelig anden installation, er konkursboet/skifteretten og panthaverne uvedkommende, og auktionskøber afholder selv diverse omkostninger hertil, idet salg på tvangsauktion sker uden ansvar for fejl og mangler for sælger.

Maskiner:

Der medfølger ingen maskiner eller andet løsøre.

Beholdninger:

Der medfølger ingen beholdninger af nogen art.

Forpagtninger:

Agerjord:
Der er indgået forpagtningsaftale om agerjord på 40,22 ha indeholdende også gyllebeholder, kornlager og tørreri – gældende til 31.12.2022.

Det bemærkes, at den i forpagtningsaftalens nævnte sikkerhedsstillelse svarende til 1 års forpagtningsafgift ikke er krævet/stillet af forpagter.

Iflg. forpagters aftale med forpagteren af juletræsplantagen, som anvender læsseplads på forpagters mark, er det aftalt, at forpagtningsafgiften reduceres med kr. 3.000 pr. år i aprilraten – første gang den 01.04.2020 for året 2019.

Forpagtningsafgiften for 2020 tilfalder konkursboet/panthaver.

Forpagtningsafgiften for tilbageværende areal i alt 40,22 ha for 2021 udgør kr. 149.880 efter fradrag af kr. 3.000, jf. ovenfor, og i det øvrige forpagtninger på Fruerhusvej, på de i kontrakten nævnte ejendomme, Fruerhusvej 18 og Trinnerupvej 2, som ikke længere består/er ophørt.

Forpagtningsafgiften tillægges ikke moms.

Juletræskultur.

Der er indgået forpagtningsaftale om 43,27 ha med juletræskultur – som udfases løbende iht. kontrakten.

Forpagtningsafgiften opkræves af konkursboet ved årets afslutning – efter modtagelse af opgørelse af fældede juletræer fra forpagter jf. kontraktens § 3. Afgiften for julesæson 2020 medfølger ikke til auktionskøber. Betaling for julesæson 2020 forventes først at ske januar/februar 2021, således at første gang auktionskøber modtager forpagtningsafgift er i januar/februar 2022 for julesæson 2021.

Den i forpagtningskontraktens § 4 nævnte anfordringsgaranti er ikke stillet.

Konkursboet transporterer sin primære transport for kr. 350.000 + moms i fordringer, som forpagter, AV Trees I/S måtte have til gode hos Hededanmark A/S til auktionskøber. Transporten til auktionskøber sker, når forpagters afregning for julesæson 2020 jf. ovenfor er modtaget af konkursboet/panthaver.

Det er for rekvirenten oplyst, at forpagter, AV Trees I/S vil indlevere/sælge en større andel juletræer til Hededanmark A/S for indeværende sæson 2020.

Øvrige bemærkninger:

Jagt og fiskeret – er fri for auktionskøber.

Servitutter
Følgende servitutter er vedlagt salgsopstilling:

30.05.1882 - færdselsret m.v. – Findes ikke i akten.
10.09.1907 - færdselsret m.v.
10.01.1911 - dok. om indskrænkning af bevoksning langs
banen.
08.02.1949 - dok. om fredning.
11.09.1959 - dok. om oversigt m.v. vedr. 9 m.
07.07.1960 - dok. om færdselsret m.v.
18.08.1964 - dok. om oversigt m.v. vedr. 9 m.
18.08.1964 - dok. om oversigt mv. vedr. 9 m.
08.09.1970 - dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedr. 13 b.
30.01.1987 - dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedr. 5 a Solbjerg by.
19.06.2001 - dok. om aftale om overførsel af husdyrgødning.
23.08.2001 - dok. om kabelanlæg om transformatorstation vedr. 7 i, 12 d og 12 f.
20.10.2020 - dok. om vejret.

Der er på ejendommen grundvand/drikkevandsinteresser og følsomme indvindingsområder samt beskyttet natur i form af hede, sø, eng og mose og beskyttet sten- og jorddiger - nærmere oplysninger kan tilgås via www.arealinfo.dk

Ejendommen er omfattet kommuneplan 2017-2029/Solbjerg landbyområde/Planstrategi 2019.

Ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan –2% af matr. nr. 9 m Solbjerg by, Solbjerg, er dækket af spildevandsplan – renseklassekode O og renseklasse, reduktion af organisk stof.

Betalingsrettigheder:

Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af rettighedshaver. Der henvises til vedlagte oversigt over betalingsrettigheder.

Der forefindes flyvehavre og bjørneklo på ejendommens jorder.

Gødningsregnskaber forudsættes indberettet af forpagterne.

Sælgers/konkursboets eventuelle momsreguleringsforpligtelse overtages ikke af auktionskøberen.

Miljøforhold:

Rebild Kommunen har oplyst, at erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen ophørte den 17.05.2016 og ejendommen er ikke godkendt til dyrehold. Auktionskøber forpligter sig til at indgive anmeldelse/ansøgning til kommunen ved ønske om fornyet dyrehold på ejendommen.

Ifølge Rebild Kommune er der sidst sket beholderkontrol på gyllebeholder i 2008. Beholderkontrol og godkendelse er sket.

Fremvisning:
Der er fremvisning af ejendommen – mandag den 23.11.2020 kl. kl. 13.00.

Seneste frist for tilmelding er torsdag den 19.11.2020.

Ønske om fremvisning på det ovenfor anførte tidspunkt bedes rettet til sagsbehandler Anni Hansen e-mailadresse ah@haugaardbraad.dk med angivelse af ejendommens adresse.

Såfremt der ikke modtages nogle henvendelser, vil der ikke blive afholdt fremvisning.

Ansvarsfraskrivelse:
Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, herunder bl.a. BBR-registreret, hvorfor der ikke indestås eller kan opnås kompensation hos konkursboet/skifteretten/panthaver, for oplysningernes rigtighed, og at de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold.

Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Det forudsættes at auktionskøber opfylder landbrugslovens krav for for erhvervelse af nærværende landbrugsejendom og underskriver de fornødne erklæringer i forbindelse med erhvervelsen. Konkursboet/panthaver/skifteretten påtager sig intet ansvar for købers opfyldelse af landbrugslovens bestemmelser for erhvervelse af landbrugsejendom.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 2.197.900, heraf grundværdi kr. 10.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Søren Lundby Flou under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Søren Lundby Flou under konkurs v/kurator, advokat Anders Braad
HaugaardBraad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-01 kl. 09:00
Retten i Aalborg
Retssal 1
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Anders Braad
HaugaardBraad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Anders Braad
HaugaardBraad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Der tages forbehold for evt. alternativt opråb vedr. forpagtningskontrakt(er).

Tilmelding til fremvisning skal ske til Anni Hansen på e-mail ah@haugaardbraad.dk med oplysning om sagsnr. 65900/ah - senest 19.11.2020.

Retskreds

AS 16-122/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.