70b, Engsig, Skjern Jorder, pr. 10-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

70b, Engsig, Skjern Jorder

Adresse

Støberivej 5
6900 Skjern

70c, Engsig, Skjern Jorder

Adresse

Støberivej 5
6900 Skjern

Tinglyst areal 102.876 m², heraf vej 0 m².

Erhvervsejendom med stålbuehaller, kontor-og velfærdsfaciliteter, udlejet til jernstøberi.

Som følge af at ejeren af ejendommen er i restance med betaling af terminsydelser, har Nykredit Realkredit A/S begæret ejendommen bortsolgt på tvangsauktion. Det bemærkes udtrykkeligt, at den i ejendommen værende lejer ikke er i restance med betalingen af husleje eller andre pligtige pengeydelser i lejeforholdet.

Ifølge BBR-meddelelsen udgør det samlede registrerede er bygningserhvervsareal 15.726 m².

Ejendommen består af lagerhaller, støbehaller, værksteder, kemikalierum, transformerbygninger, kontor- og mødelokaler, depotrum, toiletter, omklædningsfaciliteter samt kantinelokale.

Opførelsesårene er angivet til 1990, 1994, 1997, 2000 og 2004 med ydervægge i betonelementer, stålpladebeklædning og mursten, mens tagbelægning hovedsageligt er tagpap med hældning, dog er der eternittag på lager til støbesand. Der er termoruder med træ-/alurammer samt ovenlysvinduer.

Loftsbeklædningen er troldtektloftsplader, mens der er betongulve og epoxybehandlede gulve i produktionen og såvel faste gulvtæpper som klinkegulve i kontor og velfærdsfaciliteterne.

Der er automatiske porte, tilkørselsramper, asfalterede parkeringspladser samt udenomsarealer med grus, hvor der kan være blødt. På den modsatte side af vejen ligger den tilhørende matrikel (nr. 70c), som henstår med grantræer m.v.

Ejendommen er udlejet til støberivirksomhed i henhold til den i salgsopstillingen værende erhvervslejekontrakt, dog har lejer fremlejet en mindre del af ejendommen (malerafdelingen) til et selskab i samme koncern som lejer. Det fremgår blandt andet af erhvervslejekontrakten, at lejemålet er uopsigeligt såvel fra udlejers som fra lejers side frem til den 01.11.2027.

Løsøre som eksempelvis, lagerreoler, trucks, kontorinventar mv. tilhører lejer, og følger ikke med på auktionen, mens renseanlægget, som er støbt ned i en kile under gulvniveau, er leaset ved tredjemand.

Lejer har påpeget, at det er lejers opfattelse, at der er en række forhold, hvor udlejer ikke har opfyldt sin vedligeholdelsesforpligtelse, og der henvises til den i salgsopstillingen værende mangelsliste, som blandt andet omfatter defekte ovenlysvinduer, som bør udskiftes for at undgå vandindtrængen.

Lejer har desuden anmodet om en genforhandling af huslejen, idet lejer har oplyst, at proces- og produktionsudstyr i ejendommen er og har været i en væsentlig dårligere stand end forventet, herunder ejendommens ventilation, og klimaanlæg, hvor lejer har nævnt at have været nødsaget til en gennemgribende renovering af 2 store procesfiltreanlæg.

Ejendommen opvarmes med genindvindingsvarme fra støbeovnene, kalorifereblæsere samt naturgas. Dele af ejendommen er uopvarmede (koldt lager).

Vandforsyning sker fra alment vandforsyningsanlæg. Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der er registreret forurening på vidensniveau V1, men der er ikke igangværende påbud efter Jordforureningsloven, jf. forureningsattester.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, lejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 8.230.100, heraf grundværdi kr. 39.500.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ejendomsselskabet Støberivej 5 ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Dahl Advokatpartnerselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Auktionsbekendtgører

Dahl Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-04 kl. 09:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Dahl Advokatpartnerselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning, Fogedretten og Dahl Advokatpartnerselskab

Rekvirering af salgsopstilling


Dahl Advokatpartnerselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen vil ske onsdag den 25.11.2020 kl. 12.00 efter forudgående tilmelding til sagsbehandler Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88919241, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest dagen før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Retskreds

AS 136/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.