37 hx, Bratskov Hgd., Brovst, pr. 19-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

37 hx, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

37 aq, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

40aa, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

36l, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

36ax, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

37t, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

40s, Bratskov Hgd., Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

1c, Lerup Klitter, Lerup

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

1x, Nr. Økse Sø, Brovst

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

11l, Sdr. Bratbjerg by, Tranum

Adresse

Mou Kær 38
9460 Brovst

Samlet tinglyst areal: 879.711 m², heraf vej 2.775 m²:

37 hx Bratskov Hgd., Brovst, 51.162 m², 37 aq Bratskov Hgd., Brovst, 33.270 m², 40 aa Bratskov Hgd., Brovst, 61.868 m², 36 l Bratskov Hgd., Brovst, 58.288 m², heraf vej 460 m², 36 ax Bratskov Hgd., Brovst, 193.671 m², 37 t Bratskov Hgd., Brovst, 111.977 m², heraf vej 1.290 m², 40 s Bratskov Hgd., Brovst, 211.264 m², heraf vej 395 m², 1 c Lerup Klitter, Lerup, 72.920 m², 1 x Nr. Økse Sø, Brovst, 31.074 m², heraf vej 630 m², og 11 l Sdr. Bratbjerg by, Tranum, 54.217 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser og i landzone, omkring 4 km nord for Brovst, og har landbrugspligt. Stuehuset fremstår med hvidkalkede teglsten på den ene side og gule sten på den anden samt med eternittag.

Huset er indrettet med 2 stuer, køkken fra år 2009, flisebadeværelse fra ca. år 1995, 1 værelse samt for- og baggang.

På 1. sal findes to ældre værelser. Huset har trægulv i køkken, og i stuen er der tæpper på beton. Lofterne er trælofter.

Opvarmning sker med halmfyr.

Huset fremstår slidt, og vinduer i trærammer ses i dårlig stand.

På besigtigelsestidspunkt konstateredes følgende hårde hvidevarer: Siemens komfur, Siemens kogeplade, Thermex emhætte, Siemens ovn, Wasco opvaskemaskine samt køleskab, fryser og vaskemaskine af ukendt mærke.

Herudover findes følgende bygninger på ejendommen:

Maskinhus fra 1995 på 807 m² med ydervægge i betonelementer og stålplader samt eternittag. Ejendommen benyttes til plantørreri til 5.000 tdr. korn og til maskiner. I dag lejet ud til halm.

Kyllingehus fra 1959 på 299 m² med Leca-sider og eternittag, anvendes til oplagsrum.

Halmlade fra 2011 på 700 m² uden sider og med eternittag. Lejet ud til halm. Iflg. BBR er der tale om en staldbygning til fjerkræhold fra 1966. Det vides ikke om opførelsen er sket med relevante myndighedsgodkendelser.

Udhus fra 1977 på 185 m² med Leca-sider og eternittag. Ligger lige op ad stuehus og anvendes til maskinhus, værksted og fyrrum.

Kyllingehus fra 1966 på 680 m² med Leca-sider og eternittag. Benyttes til halmlager.

Halmlade fra 2003 på 2.008 m² uden sider og med eternittag. Lejet ud til halm.

Flere af bygningerne er lejet ud til halm til lokale landmænd uden lejekontrakt. Dette sker efter det oplyste til kr. 25,00 pr. bigballe. Herudover er der udlejet til opmagasinering af maskiner og halm for kr. 15.000,00 pr. år.

Til ejendommen hører i alt ca. 88 ha jord. Jorden er god, flad, sort muld jb3, der delvist er drænet. Det ligger omkring bygningerne, fordelt på mange jordlodder, men tæt på ejendommen. Der hører 7,29 ha hedejord til ejendommen, der ligger ca. 5 km derfra, i Fosdal. I salgsopstillingen vedlægges oversigtskort over de øvrige 9 matrikler.

Agerjorden er bortforpagtet. Der er modtaget uddrag af forpagtningsaftale, der senest er forlænget 3 år til 31.12.2021 til kr. 4.000,00 pr. ha pr. år. Udkastet vedlægges salgsopstillingen.

Til nuværende ejer er knyttet 115 betalingsrettigheder til en værdi på kr. 147.908,70. Der udbetales p.t. hovedsageligt til forpagter. Der henvises til brev fra Naturstyrelsen med bilag, hvoraf bl.a. fremgår, at der er søgt støtte til 7,51 ha i 2020. Idet ejer tillige råder over anden landbrugsejendom, vedrører formentlig ikke alle betalingsrettighederne denne ejendom.

Til ejendommen hører en traktor fra 1975 af mærket IH, en plov af mærket Kuhn 5 f v, en tipvogn af mærket Tim 7,5 t samt en tromle af mærket Dalbo pakker 4 m.

I BBR er registret to nedgravede olietanke, der ikke er i drift, samt en indendørs olietank fra 1984, der er registreret som i drift. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsens regler er opfyldt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner og lokalplaner (delvist dækket). For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Afløbsforhold er angivet som mekanisk med nedsivningsanlæg.

Der er registreret beskyttet natur i form af eng på matr. 36 ax (4 stk.) samt matr. 37 t, i form af mose og sø på matr. 40 s samt i form af eng, mose (4 stk.) og overdrev (5 stk.) på matr. 1 c. Der er registreret beskyttede vandløb på matr. 36 ax, 37 aq, 40 s, 1 x samt 11 l. Der er registreret internationalt naturbeskyttelsesområde på matr. 1 c i form af habitatområde. Matr. 1 c er beliggende inden for skovbyggelinje.

Ikke alle jordstykker ligger ud til offentlig vej, og der kan forekomme omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse af adgangsvej.

Der er tinglyst en række servitutter, herunder bl.a. om fredning, der vedrører grundstykket 1 c, som er beliggende væk fra ejendommen, om pligt til medlemskab af landindvindingslag, hvortil betales via ejendomsskattebilletten, samt om rørledninger, højspændingsledninger og transformerstation.

Det er oplyst, at der over matriklen 1 c skulle være påstået hævd. Forholdet søges afklaret nærmere inden auktionen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt til 5.11.2029. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Stuehus til landbrugsejendom. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1932. Til-/ombygningsår: 1996. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 6. Antal toiletter: 1.
Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Samlet kælderareal 6 m². Samlet tagetageareal 50 m². Heraf udnyttet tagetage 50 m². Samlet boligareal 200 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Halm.

Bygningsnr.: 2
Lade til halm, hø m.v. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1988. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 15 m². Samlet bygningsareal 15 m². Samlet erhvervsareal 15 m².

Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Halm. Bemærkninger for bygning: Automatisk halmfyringsanlæg.

Bygningsnr.: 3
Lade til foder, afgrøder m.v. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1995. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest. Bebygget areal 807 m². Samlet bygningsareal 807 m². Samlet erhvervsareal 807 m².
Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Ladebygning.

Bygningsnr.: 4
Stald til fjerkræ. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1959. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 200 m². Samlet bygningsareal 200 m². Samlet erhvervsareal 200 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Staldbygning til fjerkræhold.

Bygningsnr.: 5
Stald til fjerkræ. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1966. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 700 m². Samlet bygningsareal 700 m². Samlet erhvervsareal 700 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Staldbygning til fjerkræhold.

Bygningsnr.: 6
Maskinhus, garage mv. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1977. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 185 m². Samlet bygningsareal 185 m². Samlet erhvervsareal 185 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Bygningsnr.: 7
Lade til foder, afgrøder m.v. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1983. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Bebygget areal 680 m². Samlet bygningsareal 680 m². Samlet erhvervsareal 680 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Ladebygning.

Bygningsnr.: 8
Lade til halm, hø m.v. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 2004. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest. Bebygget areal 2.008 m². Samlet bygningsareal 2.008 m². Samlet erhvervsareal 2.008 m².
Energioplysninger:
Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Halmlager.

Oplysninger om grunde:
Matrikelnr. Ejerlav. 36 l Bratskov Hgd, Brovst: Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Bemærkninger for grund: Kornsilo 50 M3.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1
Beliggende på matrikel 36 l. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1984. Størrelsesklasse: 1. Placering: Indendørs Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Anlægsnr.: 2
Beliggende på matrikel 36 l. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1967. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er afblændet. Sløjfningsår: 1987. Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Anlægsnr.: 3
Beliggende på matrikel 36 l. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1965. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er afblændet. Sløjfningsår: 1985. Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 3.339.000, heraf grundværdi kr. 15.300.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Niels Harbo Poulsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-07 kl. 09:30
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen - sas@njordlaw.com - oplys sags nr. 510742-224856/
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS AUKT-222/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-20 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.