11b, Fårup by, Thorsager, pr. 27-04-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

11b, Fårup by, Thorsager

Adresse

Rågholmvej 9
8410 Rønde

1q, Skrejrup by, Thorsager

Adresse

Rågholmvej 9
8410 Rønde

Omberammelse pga. COVID-19-situationen fra 28.04.2021 til 16.06.2021.

Ejendomsværdi pr. 01.10.2019 udgør kr. 2.350.000, heraf grundværdi kr. 392.000. Arealet udgør ifølge tingbogen 7.631 m², heraf vej 0 m² fsva. matr. nr. 11 b Fårup by, Thorsager og 7.369 m², heraf vej 0 m² fsva. matr. nr. 1 q Skrejrup by, Thorsager.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Bygning 1:
Bygningen er ifølge BBR stuehus til landbrugsejendom, opført i 1850, til-/ombygningsår 2006. Ejendommen er ifølge BBR opført i mursten og med tag i fibercement, herunder asbest. Bebygget areal udgør ifølge BBR 299 m². Boligarealet udgør ifølge BBR 444 m², heraf udgør samlet tagetageareal 144 m².

Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas).
Opvarmningsmiddel: Halm.
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav.

Bemærkninger for grund ifølge BBR: Ajlebeholder.

Oplysninger om tekniske anlæg ifølge BBR: Anlægsnr. 1:
Olietanke, etableret i 1975. Placering: Over terræn, udendørs. Driftstatus: I drift. Størrelsesklasse: 1. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Bygning 3:
Bygningen er ifølge BBR stald til svinehold, opført i 1990. Ydervæggens materiale: Andet materiale. Tag i fibercement, herunder asbest. Bebygget areal udgør 92 m².

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygning 5:
Bygningen er ifølge BBR stald til svinehold, opført i 1973 i mursten med tag i fibercement herunder asbest. Bebygget areal udgør 251 m².

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygning 6:
Bygningen er ifølge BBR lade til foder, afgrøder m.v., opført i 1975 i mursten med tag i fibercement herunder asbest. Bebygget areal udgør 196 m².

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bemærkninger for bygning: Lade kornsilo 250 m³.

Bygning 7:
Bygningen er ifølge BBR maskinhus, garage m.v., opført i 1980. Ydervæggens materiale: Andet materiale, tag i fibercement herunder asbest. Bebygget areal udgør 308 m².

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygning 8:
Bygningen er ifølge BBR garage (med plads til et eller to køretøjer), opført i 1976 i mursten med tag i fibercement herunder asbest. Bebygget areal udgør 21 m².

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bemærkninger for bygning: Bygget sammen med stuehus.

Stuehuset er opført i røde mursten, og samtlige af stuehusets vinduer består af mørkt træ. Hertil bemærkes det, at flere af vinduerne er punkterede og med råd. På det røde tag er opført 6 mindre kviste med lyst træ på facaden.

Ejendommen entreres via gråmalet trædør i højre side af den grusbelagte indkørsel. Herfra tilgås bryggers med orangegule klinker, lyse trælofter og betonvægge. I bryggers er monteret skabsmiljø i mørkt træ med laminatbordplade. I bryggerset er ligeledes installeret vaskemaskine af mærket Whirlpool og tørretumbler af mærket Zanussi, der ifølge lejer tilhører lejer. Til højre for bryggerset forefindes udgang til uisoleret garage med betongulv og troldtektloft, der anvendes til disponibelt rum. Garagen har en lys træport, der kan åbnes ud mod indkørslen.

På venstre hånd i bryggerset er adgang til ejendommens køkken, der er med lyst laminatgulv, hvidmalet loft og to vinduer mod haven. Køkkeninventaret er opført i mørkt træ med rødbrun laminatbordplade. Rundt langs bordpladen er anvendt mørkegrønne fliser. Til køkkenet hører ovn af mærket Gorenje. Øvrige hårde hvidevarer tilhører ifølge lejers oplysninger lejer.

Fra køkkenet tilgås en stue med hvidmalet loft som i køkkenet. Stuen har lyst laminatgulv og lyse vægge. Stuens to trævinduer er vestvendte ud mod indkørslen. I stuen forefindes ligeledes en fransk dør med adgang til spisestue. Spisestuen består ligeledes af lyse vægge og hvidmalede trælofter, mens trægulvet bærer præg af slid og muligvis fugt, ligesom gulvet i et vist omfang er nedsunket.

Fra stuen findes adgang til uisoleret havestue ud mod haven via en terrassedør af mørkt træ. Havestuen er opført i mørkt træ med lette glaspartier hele vejen rundt samt betongulv. Det bemærkes, at træet i et vist omfang forekommer medtaget.

Fortsætter man fra køkkenet rundt til venstre i stuen, entreres et mindre gangareal med rødt gulvtæppe, hvidmalet savsmuldstapet og lyse trælofter samt lyst, indbygget skabsmiljø i træ. Gangen leder videre til ejendommens badeværelse opført i hvide klinker og med mørkt træloft. Derudover forefindes lyst badeværelsesmiljø, toilet fra Ifö og termostatarmatur fra Damixa i bruseren.

Tilbage i stuen tilgås ejendommens 1. sal via trappe i mørkt træ. På 1. sal er anvendt trælignende laminatgulv, der muligvis har fået fugt. Rummene på 1. sal består af skråvægge beklædt med lyst savsmuldstapet samt mørke trælofter. Til venstre for trappeopgangen tilgås soveværelse. Herfra er der mulighed for udgang via hvidmalet trædør til flad, åben tagkonstruktion beklædt med sort tagpap. Til højre for opgangen til 1. sal findes større disponibelt rum med kvist ud til indkørslen.

Fra gårdspladsen kan ejendommens oprindelige forgang ligeledes entreres via fyldningsdør i mørkt træ og med blyindfattede, farvede ruder i den ene side. Gangen er opført i mursten med brune paneler på den ene side ind mod resten af huset. Idet forgangen udelukkende anvendes som disponibelt rum og tilgås udefra, anvendes forgangens videre indgang til spisestue ikke. Forgangen svarer til Bygning 8 på BBR, der angiver en garage i den del af ejendommen. I stedet forefindes garage i BBR-tegningens felt nr. 9 som nævnt i forbindelse med bryggers. I forlængelse af garage, svarende til BBR-tegningens Bygning 3, findes tidligere svinestald med kraftige træbjælker, rå betongulve og tegltag.

Nord for stuehuset findes der en stald (B5) opført i mørke stålplader med gulv af beton og tag af mørke eternitplader. Stalden tilgås via et fyrrum i den nordvestlige ende. Her findes ejendommens varmekilde bestående af et Atmosfyr, der ifølge lejer er installeret af lejer i august måned. Fyrrummet er opført med brandhæmmende vægge og to branddøre, der fører videre ind i åbent staldområde. Her er opstillet flere hestebokse af lejer, der ligeledes anvender flere af ejendommens græsområder til hestehold. I stalden findes ligeledes en vandtank installeret oven på mindre brandrum mellem fyrrummet og den åbne stald. Derudover er der af lejer opført et opvarmet sadelrum i stalden.

Syd for stuehuset ligger to yderligere bygninger, der udgør BBR-tegningens B6 og B7. Det mindste af de to (B6) tilgås via høj, lys træport med slidtage nederst i porten. Væggene er opført i røde mursten med indvendig gasbeton, og taget er af mørke eternitplader. I en del af bygningen er installeret indhegning til løsdrift af lejer.

Den største (B7) er ligeledes opført i røde mursten med mørkt eternittag. Bygningen tilgås via ståldør i den ene side, hvorfor man indtræder i et mindre disponibelt rum med lyst skabsarrangement. Herfra tilgår man åbent værksted og garageområde med ledhejseport. Der er installeret søjlelift med hydrauliksystem. Søjlelift er ifølge lejer installeret af lejer. Fra garageområdet forefindes kontorlokale i den ene side af rummet opført i lyst træ. Bygningen er opdelt af en gipsvæg opført af lejer. I bygningens sydlige del er der af lejer opført og installeret et opbevaringsrum med elektronisk aflåsning. Også i denne ende findes ledhejseport. Udhuset har desuden mørke trævinduer til begge sider.

For så vidt angår lejeforholdet på ejendommen henvises også til lejeaftalen i salgsopstillingen.

Det bemærkes, at det af ejendomsrapporten fremgår, at der skulle være en sag ved Huslejenævnet. Nævnet oplyser imidlertid, at sagen er afvist fra nævnet i oktober 2020. Lejer har i forbindelse med auktionssagen oplyst, at der gøres krav gældende mod udlejer stort kr. 13.961,40. Lejers opgørelse af det påståede krav er fremlagt med salgsopstillingen.

Som det også fremgår af ovenstående beskrivelse, må der ud over almindelig vedligeholdelse påregnes en del istandsættelses-/renoveringsarbejder.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen foretaget af ikke-byggesagkyndig, lejers og ejers oplysninger samt offentlige registre, så som eksempel BBR-meddelelse, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 392.000, heraf grundværdi kr. 2.350.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Frej Gerner Bech Nielsen og Hanne Kirshøj Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Ringkjøbing Landbobank A/S

Torvet 1
6950 Ringkøbing

Auktionsbekendtgører

Advokat Sune Bækgaard Sørensen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-06-16 kl. 13:00
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Sune Bækgaard Sørensen
Spektrum Advokater
Poulsgade 6
7400 Herning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Sune Bækgaard Sørensen
Spektrum Advokater
Poulsgade 6
7400 Herning

Ekstra bemærkninger

Det er over for fogedretten begæret, at der under auktionen (jf. herved også RPL § 573) afholdes alternativt opråb over ejendommen med henblik på, at ejendommen opråbes uden respekt af de utinglyste byrder i form af: 1: Den i lejekontakten tillagte uopsigelighed frem til år 2035 (salgsopstillingen side 114/lejekontrakten side 5 af 13) og 2: Den i lejekontrakten meddelte forkøbsret (salgsopstillingen side 115/lejekontrakten side 6 af 13).

Omberammelse pga. COVID-19-situationen fra 28.04.2021 til 16.06.2021. Interesserede liebhavere opfordres til at foretage besigtigelse af ejendommen. Fremvisning af ejendommen kan i god tid inden auktionens afholdelse aftales ved henvendelse til Spektrum Advokater, advokat Sune Bækgaard Sørensen eller Anne Hald på tlf.nr. 97222050.

Retskreds

AS 54-282/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-04-28 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.