1 b, Mullerup Hgd. Gudbjerg , pr. 09-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1 b, Mullerup Hgd. Gudbjerg

Adresse

Grøftehavevej 16
5771 Stenstrup

Landejendom, beliggende i landzone, er for så vidt angår bygning 1 iflg. BBR opført i 1877 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede areal og bygningsareal 84 m², tageetage 20 m², heraf udnyttet tageetage 20 m² og beboelsesarealet 104 m².

Bygning 1, stuehus, indeholder entre med adgang til toilet med håndvask og adgang til køkken med spiseplads, hvorfra der er adgang til aflang stue samt værelse. Der er fra stuen adgang til entre med trappe til 1. sal, hvilken iflg. lejer p.t. ikke benyttes, idet der har været og fortsat er utæthed i taget omkring bl.a. skorstenen. Loft på 1. sal bærer præg af, at der har været vandindtrængning. Lejer oplyser at have lappet nogle huller i taget.

Den samlede ejendommen er udlejet iht. lejekontrakt, og iflg. lejers oplysning har lejer brugsret til udendørsarealerne rundt om bygningerne og ud til vold. Jordarealet på den anden side af volden er iflg. lejers oplysning forpagtet ud, men lejer kender ikke noget til dette forhold. Rekvirenten er ej heller bekendt hermed.

Det tinglyste areal iflg. tingbogen andrager 12.073 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2019 andrager kr. 770.000, heraf grundværdi kr. 222.600.

Lejer oplyser selv at have købt og installeret pilleovn i stuehuset (bygning 1), der alene opvarmer stuehuset. Lejer oplyser at have købt alle hvidevarer i køkkenet, herunder vaskemaskinen. Iflg. lejers oplysning betaler lejer husleje med kr. 4.500 pr. måned. Det fremgår af lejekontrakten, at lejen er fastsat til kr. 2.700 pr. måned inkl. a conto skorstensfejerbidrag og a conto vand/renovation, og at lejer ikke har betalt depositum.

Iflg. BBR er bygning 2 bygning til lager, opført i 1915 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Det samlede bebyggede- og bygningsareal andrager 250 m² og samlet erhvervsareal 250 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 3 bygning til parkering- og transportanlæg, opført i 1923 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede areal og bygningsareal 91 m² og erhvervsareal 91 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 4 maskinhus, garage, opført i 1902 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede- og bygningsareal på 70 m² og erhvervsareal 70 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 5 udhus, opført i 2005. Iflg. BBR andrager det bebyggede areal 53 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 6 ukendt bygning, opført i 1915 med et bebygget areal på 106 m². Der er ingen varmeinstallation.

For så vidt angår afløbsforhold er der mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, og ejendommen fremstår forsømt og trænger til vedligeholdelse, oprydning og rengøring.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 222.600, heraf grundværdi kr. 770.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Vivian Lindahl og Svend-Aage Lindahl

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Niels Hupfeld
v/Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-06 kl. 14:30
Retten i Svendborg

Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Hupfeld og Hove Advokataktieselskab
att. sekretær Lilian Holm, mail: lh@hplaw.dk

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Hupfeld og Hove Advokataktieselskab og Retten i Svendborg

Rekvirering af salgsopstilling


Hupfeld & Hove Advokataktieselskab - downloades på www.itvang.dk, www.tvangsauktioner.dk


Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 1.

Retskreds

AS 7-112/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-10 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.