6cx, Hørning by, Hørning, pr. 10-05-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6cx, Hørning by, Hørning

Adresse

Nydamsvej 6
8362 Hørning

7p, Hørning by, Hørning

Adresse

Nydamsvej 6
8362 Hørning

Ejendommen er registreret som et enfamilieshus, der fremstår saneringsmodent. Det er på grund af sammenstyrtningsrisiko, manglende vedligeholdelse og manglende oprydning umuligt at komme indenfor uden risiko for sundhed m.v. Indkørsel er tilgroet/ikke-eksisterende.

Ejendommen er med udnyttet 1. sal, med udfaldet gavlvindue og tegn på huller i taget. Der er indlagt fjernvarme til ejendommen, der er beliggende på en grund (matr. nr. 7 p Hørning by, Hørning) med et tinglyst areal på 4.900 m² med registreret branddam, der er placeret foran ejendommen. Ejendommen består videre af matr. nr. 6 cx Hørning by, Hørning, med et tinglyst areal på 254 m².

Ifølge ejendommens BBR består ejendommen, der er opført i år 1969, af et boligareal på 252 m² bestående af 5 værelser, 3 toiletter, heraf 2 badeværelser og køkken.

Grunden er tilvokset i og omkring ejendommen. Dette gælder også den registrerede carport, der er sammenstyrtet.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med fjernvarme.

Det har ikke været muligt at foretage en indvendig besigtigelse af ejendommen, og det er derfor ikke muligt at oplyse hvilke hårde hvidevarer, der findes på ejendommen.

Hvorvidt eventuelle hårde hvidevarer er funktionsdygtige, er uoplyst. Der tages forbehold for eventuelle tredjemandsrettigheder.

Rekvirenten gør særligt opmærksom på, at der er påbud om separatkloakering, og at fristen herfor var den 01.01.2018. Der gøres samtidig opmærksom på, at rekvirenten ikke har indhentet tilbud herpå, og at forholdet ikke er undersøgt nærmere.

Endvidere gør rekvirenten opmærksom på, at ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinje. Der henvises i den forbindelse til vedlagte ejendomsdatarapport.

Rekvirenten har indhentet ejendomsdatarapport, der vedlægges salgsopstillingen. Derudover henvises i øvrigt til BBR og ejendomsdatarapporten for uddybende detaljer vedrørende ejendommens forhold. Det bemærkes, at oplysningerne alene baseres på offentligt tilgængelige oplysninger, og der indestås således hverken fra rekvirentens, rekvirentens advokats eller fogedrettens side for de afgivne oplysningers fuldstændighed m.m. De fremlagte oplysninger er således ikke en garanti for, at gældende love og regler er overholdt.

Rekvirenten har til brug for auktionen indhentet supplerende oplysninger hos Skanderborg Kommune i forhold til bebyggelsesmuligheder for grunden. Kommunen er fremkommet med følgende oplysninger:

”Nydamsvej 6 er ikke omfattet af en lokalplan.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 40.E.04 for et erhvervsområde.

Der kan bygges/indrettes erhverv i miljøklasse 1-3 på ejendommen.
Bygningshøjde maks. 8,5 meter og maks. 2 etager.
Maks. bebyggelsesprocent 60.

Der er en eksisterende en bolig på ejendommen. Denne kan renoveres og vedligeholdes. Boligen kan ikke udvides, og der kan ikke bygges en ny bolig.”

Tvangsauktionen over ejendommen, der oprindeligt var berammet til den 01.04.2022, blev udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger fra kommunen vedrørende fremtidig infrastruktur. Ved forespørgsel herom har kommunen oplyst følgende til rekvirenten:

”I august 2020 besluttede Økonomiudvalget, at opdatere strategisk trafikplan for Hørning i forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for Hørning Øst, hvor en ny bro erstatter Stationsvej og Ringvejsløsningen. Link til punktet (214) https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=505ddcd2-3a3b-4afa-be6a-1221d73ca958&searchText=.

I juni 2021 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en proces for det samlede Sommerbæk-kvarter. Link til punktet (170): https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=efcf0446-f5d8-4b9b-93f0-700ae45bad55&searchText=.

I dette dagsordenspunkt stilles der spørgsmål ved beslutningen om, at en ny bro skal erstatte eksisterende Stationsvejsbro, men eventuel i stedet supplere den eksisterende bro (på baggrund af den interne og indledende undersøgelse af terrænet). Se uddrag herunder:

Baggrunden for denne beslutning var en trafikanalyse fra maj 2020. Analysen viser, at trafikken fra en såkaldt fase 1, som består af de fem områder med anmodning om lokalplan, eksisterende daginstitution på Elmely samt ny daginstitution og ny skole (indskoling), kan afvikles i krydset mellem Elmely og Blegindvej, hvis krydset bygges om. Trafikken vil ligeledes kunne afvikles i krydset Blegindvej og Stationsvej.

I samme analyse viser en fase 2, som består af udbygning af fremtidige byudviklingsarealer samt udvidelse af daginstitutionen ved Elmely, at trafikken formentlig kan afvikles i krydset mellem Elmely og Blegindvej, men at det afhænger af, hvordan trafikken vil fordele sig i krydset, og hvor meget trafik den nye skole og daginstitution medfører. Trafikken vil formentlig ikke kunne afvikles i krydset Blegindvej og Stationsvej.

I forbindelse med det videre arbejde omkring Helhedsplan for Hørning Øst og opdatering af strategisk trafikplan er det indledningsvist drøftet, hvordan trafikløsningen kan vægtes.

Spørgsmålet er om en ny bro over banen skal erstatte Stationsvej, som besluttet, eller om den i stedet skal supplere Stationsvej. Ved et supplement til Stationsvej vil der være to ligeværdige broer, der giver adgang til Århusvej, hvor trafikken formentlig vil fordele sig mellem de to broer. Lokalplanområdet og perspektivarealet kan vejbetjenes både fra Blegindvej (og Stationsvej) og fra ny bro. Denne løsning vil fungere på lokalt niveau for den sydlige del af Hørning. På sigt vil man fortsat kunne åbne op til en evt. forbindelse til Bering-Bedervej.”

Uddrag af de ovenfor anførte links for så vidt angår økonomiudvalgets dagsorden, punkt 214, vedr. udviklingsplan for Hørning – infrastruktur og boligområder, samt punkt 170 vedr. igangsættelse af proces for det samlede sommerbækkvarter, er printet og vedlagt som materiale til salgsopstillingen. For et samlet uddrag af økonomiudvalgets referat for år 2020 og 2021 henvises der i det hele til de anførte links.

Det blev af en repræsentant for kommunen den 01.04.2022 oplyst, at kommunen påtænker at ekspropriere ejendommen til vejformål, da der skal etableres omfartsvej til sommerbækkvarteret via en togbro, der allerede er truffet beslutning om, og at samtlige skitseforslag omfatter Nydamsvej 6, 8362 Hørning, med vej direkte gennem ejendommen.

Kommunen har overfor rekvirenten oplyst, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om broens placering over banen.

Der tages forbehold for de anførte oplysninger fra kommunen, samt at der ikke er truffet en endelig politisk beslutning eller at spørgsmålet er i høringsfase.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 603.000, heraf grundværdi kr. 2.750.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Per Guldager Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Skanderborg Kommune v/advokat Jakob Brunse Mæhlisen

Nørre Allé 32
8362 Hørning

Auktionsbekendtgører

Brunse Mæhlisen Advokatfirma

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-06-03 kl. 9:00
Retten i Horsens
Mødelokale 2
Godsbanegade 2
8700 Horsens

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Jakob Brunse Mæhlisen

Nørre Allé 32
8362 Hørning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Horsens, www.tvangsauktioner.dk og www.itvang.dk

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Jakob Brunse Mæhlisen

Nørre Allé 32
8362 Hørning

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-6/2022
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.